Природен парк „Златни пясъци“

Природният парк „Златни пясъци“ представлява невероятно съчетание от море, зеленина и живописен бряг. Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км.) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км. североизточно от гр. Варна.
Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Около 80% от територията на парка е заета от широколистна горска растителност, представена от десетки видове, но главно от габър и дъб. Сред тревната растителност 15 вида са редки и застрашени, 12 вида орхидеи допълват очарованието на парка.

Паркът съхранява местообитания на горски видове като сърна, лисица, язовец, сънливец, прилепи. Птичето царство е представено с повече от 70 вида. От хищните видове се срещат голям и мялък ястреб, мишелов, горска улулица. Над парка, разположен на миграционния път Виа Понтика, преминават големи ята прелетни птици по време на миграция. Крайбрежието се оглася от сребристите чайки (гларусите). На територията на парка има 5 туристически маршрута и един оригинален детски кръгов маршрут „Домът на сойката“.
Историческа ценност в парка е Аладжа манстир.